Projekt „Kompas aktywności”.

Projekt „Kompas aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Kompas aktywności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 120 osób (min 60 Kobiet, maks 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z KC na terenie LGD N.A.R.E.W. poprzez wykorzystanie w toku realizacji projektu instrumentów aktywnej integracji w rozumieniu Wytycznych w zakresie włączenia społecznego w okresie do 28.02.2022 r.

Oferta projektu:

 • Diagnoza potencjału społeczno-zatrudnieniowego:
 • Diagnoza wstępna uczestników projektu na etapie rekrutacji,
 • Diagnoza pogłębiona.
 • Warsztaty rozwojowe – aktywizacja społeczna:
 • Trening rozwoju osobistego,
 • Coaching społeczny.
 • Aktywizacja zawodowa i edukacyjna:
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Szkolenia zawodowe.
 • 3 miesięczny staż zawodowy.

 Grupa docelowa:

Uczestnikiem Projektu może być osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie LGD Narew (gminy: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Lapy, Krypno, Poświętne, Suraż Sokoły, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady) zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, nie korzystająca jednocześnie z takich samych form wsparcia w ramach projektów realizowanych w osiach głównych, która zgłasza dobrowolną chęć udziału w Projekcie.

 Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w:

 • Biurze projektu: Open Education Group Sp. z o.o., ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok.

Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno –promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych Uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Rekrutacja prowadzona będzie z największym natężeniem w I-II miesiącu realizacji projektu. Rekrutacja obejmuje zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność do udziału w projekcie: osobiście, pocztą na adres biura, skanem na e-mail lub faxem.

Termin naboru:

wrzesień 2020 r. – październik 2021 r.

E-mail projektu: kompasaktywności@openeducation.pl

Kryteria formalne:

 • zamieszkiwanie na terenie realizacji projektu (weryfikacja: zaświadczenie lub oświadczenie),
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, z powodu więcej niż jednej z przesłanek + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie uczestnika),
 • osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności + 12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym: osoba z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi +12 pkt (weryfikacja: oświadczenie/zaświadczenie),
 • osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020: +10 pkt (weryfikacja: oświadczenie).
 • osoba długotrwale bezrobotna +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba zamieszkująca obszar wiejski +8 pkt (weryfikacja: oświadczenie),
 • osoba poniżej 35 roku życia +5pkt (weryfikacja oświadczenie),
 • kobieta z obszarów wiejskich +5 pkt (weryfikacja: oświadczenie).

Powyższe punkty sumują się.

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2020 r. – 28.02.2022 r.

Efekty projektu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 120 osób (60 kobiet, 60 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu 25 osób (12 kobiet, 13 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 24 osoby (12 kobiet, 12 mężczyzn)
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 32 osoby (16 kobiet, 16 mężczyzn)

Lider projektu/Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: kompasaktywnoci@openeducation.pl

Partner projektu:

Fundacja Infolex
ul. Simony Kossak 12, 15-197 Białystok
tel. 501 368 650

e-mail: fundacjainfolex@e-infolex.pl

Wartość dofinansowania z UE:  984 193,90

Załączniki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

Oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie o zatrudnieniu socjalnym

Oświadczenie potwierdzające przebywanie w pieczy zastępczej opuszczanie pieczy zastępczej

Oświadczenie rodzica dziecka niepełnosprawnego

Oświadczenie potwierdzające niesamodzielność

Oświadczenie o bezdomności, wykluczeniu z dostępu do mieszkań

Oświadczenie o POPŻ

Osoba do kontaktu – Beata Górska tel. 516 943 763

Powrót na początek strony