Gmina Poświętne i Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem podpisały umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym kościele.

W dniu 13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Poświętnem została podpisana pomiędzy Gminą Poświętne i Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem umowa o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków w ramach otrzymanego przez gminę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.

logo_kościół.png

Dotacja przeznaczona jest sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnowienie więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym kościele p. w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem”.

Podstawowe roboty dotyczące zadania „Odnowienie więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego  w Poświętnem”, obejmują:

  • wykonanie pokrycia dachowego z dachówki;
  • wykonanie pokrycia dachowego z blachy miedzianej;
  • montaż rynien z blachy miedzianej;
  • wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachowej;
  • odgrzybianie i impregnacja elementów drewnianych dachu;
  • roboty kowalsko - ślusarskie;
  • budowa instalacji odgromowej budynku.

Umowę podpisali: w imieniu Gminy Poświętne -Wójt Gminy Mariusz Gołaszewski, w imieniu Parafii – ks. Andrzej Borkowski. Wartość zadania inwestycyjnego  wynosi  1 398 000,00 zł, w tym:

  • dotacja  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład – 1 264 200,00 zł;
  • dotacja z budżetu Gminy Poświętne – 25 800 zł;
  • środki własne  Parafii – pozostała kwota.

W związku z zawartą umową dotacji w dniu 14 czerwca b. r w Urzędzie Gminy została podpisana umowa pomiędzy  Parafią pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem reprezentowaną przez ks. Andrzeja Borkowskiego a firmą ROOF – DACH, Michał Dudziński z  Dobrzyniewa Kościelnego na realizację powyższego zadania. Wykonawca wybrany w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym zobowiązał się zrealizować roboty za kwotę  1 398 000,00 złotych, w terminie do dnia 30 listopada 2024 roku. 

Umowa została zawarta w obecności przedstawicieli strony udzielającej dotacji: Wójta Gminy Poświętne – Pana Mariusza Gołaszewskiego, Zastępcy Wójta Pana Alfreda Dobrzyńskiego oraz Skarbnika Gminy Pani Anny Zawadzkiej.

Podpisanie umowy.jpg

 

Powrót na początek strony