Program „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy w Poświętnem działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

FEnIKS i KPO_kolor_PL_CMYK.jpg

W Gminie złożysz wniosek na „Czyste Powietrze”.

W Urzędzie Gminy w Poświętnem działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Tu mieszkańcy mogą otrzymać niezbędne informacje o Programie i złożyć wniosek o dotację na wymianę pieca „kopciucha”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” został utworzony na podstawie porozumienia jakie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zawarł Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński.

Wielkość dotacji jest uzależniona od poziomu dofinansowania, do którego zakwalifikuje się dany beneficjent.

Zachęcamy mieszkańców do sięgnięcia po te środki i zmiany naszych domów i naszego powietrza na lepsze.

Dla kogo jest program „Czyste Powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia.

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Urzędzie Gminy Poświętne można złożyć wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu i wszelkie informacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Rozpatrywaniem wniosków i udzielaniem dofinansowania wnioskodawcom zajmie się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, do którego wniosek zostanie przesłany.

Punkt czynny w godzinach pracy urzędu gminy.

Dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Programie „Czyste Powietrze”:

 1. aktualny adres e-mail (wnioskodawcy)– niezbędny do założenia konta w Portalu Beneficjenta,
 2. numer PESEL właściciela budynku (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 3. numer PESEL współmałżonka,
 4. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 5. numer Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku
  na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania np. prawomocne orzeczenie sądowe, akt notarialny stanowiący umowę ustanowienia lub przeniesienia praw
  do nieruchomości, ostateczna decyzja administracyjna jako akt własności,
 6. numer działki (zgodny z danymi ewidencji gruntów i budynków),
 7. rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy,
 8. powierzchnia całkowita budynku /lokalu mieszkalnego w m2,
 9. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - powierzchnia użytkowa w m2,
 10. szacowane koszty inwestycji,
 11. jeśli inwestycja jest rozpoczęta - faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 12. w zależności od źródła dochodu, wszystkie dokumenty potwierdzające dochód wnioskodawcy m. in.:
 • PIT za poprzedni rok wraz z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO)- w przypadku rozliczenia elektronicznego lub pieczęcią urzędu skarbowego, potwierdzającą złożenie zeznania,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu, wystawionego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do dokonania rozliczenia rocznego,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające informację odpowiednio: o formie opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku dochodowego,
 • nakaz płatniczy w sprawie podatku rolnego i leśnego wystawionego przez właściwy organ gminy lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienionego w art.3 pkt 1 lit c) ustawy o świadczeniach rodzinnych (np. decyzja, zaświadczenie, orzeczenie),
 • lub zaświadczenie z GOPS w wysokości dochodów na jednego członka rodziny.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w części „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą być obecne wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Czyste Powietrze" dostępne pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 88

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 27

Sumaryczna kwota wypłaconej dotacji - 1 577 032,00 zł

Kontakt:

Urząd Gminy Poświętne
Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Powrót na początek strony