Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca na terenie gminy Poświętne prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie GKRPA przeszkoleni są w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład Komisji:
1.    Mieczysław Gołaszewski  - przewodniczący komisji
2.    Alicja Kamińska - sekretarz komisji
3.    Stanisław Topczewski - członek komisji
4.    Violetta Kamińska - członek komisji
5.    Marianna Łapińska - członek komisji
6.    Łapiński Tomasz - członek Komisji.

Do zadań Komisji należy:

  1. Udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
  2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  3. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Poświętne;
  4. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Poświętne na podstawie upoważnienia każdorazowo wydawanego przez Wójta Gminy;
  5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
    Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec niektórych osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny).
    Procedurę tę można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez złożenie podania z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków. Komisja zaprasza na rozmowę osobę nadużywającą alkoholu i motywuje do kontaktu z placówką odwykową oraz podjęcia leczenia. Jeżeli osoba zgłoszona nie decyduje się na kontakt z placówka odwykową, Komisja  kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego, który w oparciu o opinię 2 biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do leczenia odwykowego. Sąd w postanowieniu wskazuje czy ma to być leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne oraz czy nad wykonaniem postanowienia ma czuwać kurator sądowy

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się w Urzędzie Gminy w Poświętnem – pokój nr 4.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Powrót na początek strony