Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

W ramach Programu opracowane zostały moduły, w ramach których gmina realizować będzie:

  1. moduł – dla dzieci i młodzieży – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww ustawy:
  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

  1. moduł – dla osób dorosłych – ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy, o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

Zgodnie z art.115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokość dotacji dla naszej gminy nie może przekraczać 80% kosztów realizacji zadania.

Wysokość przyznanej przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z Umową dotacji nr 73/2021 „Posiłek w szkole i w domu” o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi 34 488 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać pod numerem telefonu tel. 85 650 13 14 w. 4 lub w siedzibie GOPS w Poświętnem.

Zgodnie z Aneksem  nr 1/2021 do Umowy dotacji nr 73/2021 „Posiłek w szkole i w domu” o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 została zwiększona dotacja celowa  w ramach działu 852, rozdział 85230 § 2030 do wysokości 42 500 zł.

Powrót na początek strony