Gospodarka

Gmina Poświętne jest jedną z najmniejszych gmin w województwie podlaskim i obejmuje obszar 114 km, co stanowi 3,8 % powierzchni powiatu białostockiego a 0,56 % powierzchni województwa podlaskiego. Znajduje się w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie białostockim ziemskim, na granicy z powiatem wysokomazowieckim i bielskim. Od północy sąsiaduje z gminą Łapy, od północnego wschodu z gminą Suraż, od wschodu i południowego wschodu z gminą Wyszki, od południa z gminą Brańsk, od zachodu i południowego zachodu z gminą Nowe Piekuty, a od północnego zachodu z gminą Sokoły. Odległość siedziby urzędu gminy od najbliższych miast wynosi: Łapy – 9 km,  Sokoły – 12 km,   Suraż – 15 km,  Wysokie  Mazowieckie – 30 km, Białystok – 40 km, Bielsk Podlaski – 40 km. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Łapy – Brańsk oraz linia kolejowa Białystok – Warszawa.

Gmina Poświętne jest gminą wiejską i zarazem typowo rolniczą, gdyż użytki rolne zajmują 63 % powierzchni. Wszystkie grunty stanowią własność prywatną rolników indywidualnych, których źródłem utrzymania jest praca w  gospodarstwie, czyli uprawa roślin, hodowla trzody chlewnej i bydła oraz produkcja mleka. W południowo-wschodniej części gminy znajduje się duży kompleks stawów rybnych o ogólnej powierzchni 208 ha, gdzie lustra wody, jak również zbiorniki retencyjne zajmują powierzchnię około 150 ha. Lasy, które stanowią 29 % powierzchni gminy, stawy, brak przemysłu oraz duże ilości runa leśnego i zwierzyny łownej stwarzają dogodne warunki do czynnego wypoczynku dla turystów.

Oprócz rolnictwa, na obszarze gminy Poświętne, oferowana jest dość szeroka działalność usługowa, która obejmuje: usługi handlowe, weterynaryjne, budowlane, transportowe, gastronomiczne, lecznicze, handel obwoźny, kulturalno - rozrywkowe, sprzedaż pasz i nawozów. Usługi dla ludności świadczy też bank spółdzielczy, poczta, remizy Ochotniczych Straży Pożarnych. Na opisywanym terenie istnieją także zakłady produkcyjne, takie, jak: Zakład Przerobu Mięsa we wsi Brzozowo Chrzczony, Produkcja Wyrobów z Drewna w Brzozowie Korabiach, piekarnia, tartak , zakład wulkanizacyjny  oraz  firma   transportowa w Poświętnem.

Układ przestrzenny osadnictwa w gminie Poświętne charakteryzuje się zachowaniem w większości wsi zabudowy zwartej o układzie ulicowym, czyli zlokalizowanej po obu stronach drogi, niezależnie od układów pól. Niektóre miejscowości mają zabudowę kolonijną. Podstawową formą budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych miejscowościach gminy jest zabudowa w zagrodach. Tylko w niektórych wsiach występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Gmina Poświętne posiada dobrą infrastrukturę, czyli całkowite zwodociągowanie wszystkich miejscowości, pełne zaspokojenie potrzeb na telefony z wolnymi numerami gminnej centrali, zgazyfikowanie 24 miejscowości, które obecnie posiadają sieć gazu ziemnego, co stanowi 70 % gospodarstw, sieć sanitarną w 75 % gospodarstw  oraz gęstą sieć dróg o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

Gospodarka

Powrót na początek strony