Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Dotyczy to wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Deklaracje będzie można składać:

  1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem na adres urzędu lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne (deklaracja do pobrania na stronie gminy w załączeniu).

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących oraz 14-dniowy od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla budynków nowo powstających.

Złożona deklaracja musi zwierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Powrót na początek strony