Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w myśl obowiązujących przepisów stanowi najważniejszy element Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy. Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się tworzeniem i realizowaniem planu pomocy rodzinie, współpracą ze wszystkimi instytucjami z terenu Gminy, zajmującymi się problemem przemocy, a ponadto powołuje grupy robocze, które podejmują pracę indywidualną z zagrożoną przemocą rodziną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 • realizację działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie Gminy Poświętne został powołany w drodze zarządzenia  przez Wójta Gminy, a szczegółowe warunki jego funkcjonowania określiła Rada Gminy w drodze uchwały z dnia 31 marca 2011 roku.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z art. 9a ust. 3-5 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wchodzą następujące podmioty:

 • przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem,
 • przedstawiciel Komisariatu Policji w Łapach,
 • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem,
 • pedagog szkolny – Szkoła Podstawowa w Poświętnem,
 • przedstawiciel I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
 • lekarz rodzinny - NZOZ TOP-MEDIC Poświętne,
 • pielęgniarka środowiskowa – NZOZ TOP-MEDIC Poświętne,
 • prezes zarządu UKS „Orkan” Poświętne.

e-mail:  zespol@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl

Zespół interdyscyplinarny

Powrót na początek strony