Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Jest on wypłacany, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

 Dodatek energetyczny jest formą pomocy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Może go otrzymać osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek  energetyczny  przyznaje  wójt,  burmistrz  lub  prezydent miasta,  w drodze  decyzji,  na  wniosek  odbiorcy  wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku  dołącza  się  kopię  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2021 r.  do 30 kwietnia 2022 r. ww. dodatek będzie wynosił: 

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł na miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł na miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł na miesiąc.

Dodatki mieszkaniowe

Powrót na początek strony