Świadczenie wychowawcze - 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na każde dziecko.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18 roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W gminie Poświętne wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można złożyć od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2021/2022 w wersji papierowej będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w godzinach pracy GOPS.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 31 maja 2022 r.

Wnioski złożone do dnia 30 kwietnia 2021 r. zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br., natomiast wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br. – w obu przypadkach wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Świadczenie wychowawcze - 500

Powrót na początek strony