Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny (w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego).

Uprawnieni do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego są:

 • zamieszkali w gminie Poświętne uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek:

 1. rodziców
 2. opiekunów
 3. dyrektora szkoły
 4. pełnoletniego ucznia

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł,
 2. występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunki przyznania zasiłku szkolnego:

 1. zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego,
 2. o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Poświętne,
 • w sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów,
 • jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 600 zł.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 • dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Poświętne.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego:

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

- udziału w zajęciach sportowych oraz edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania,

- udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą jak: nauka języków obcych, nauka gry na instrumencie muzycznym, kursy komputerowe, zajęcia na basenie oraz inne przedsięwzięcia realizowane prze szkołę jak wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru i kina;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego oraz rozwijających zainteresowania ucznia,

- artykułów szkolnych, m.in.: przybory szkolne, piórnik szkolny, tornister, plecak szkolny, worek na obuwie sportowe,

- stroju, obuwia i odzieży sportowej bezpośrednio związanej z procesem edukacyjnym,

- komputera i akcesoriów do komputera, tabletu, nośników danych, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym,-drukarki, skanera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz papieru, tuszu i tonera do drukarki,

- biurka, krzesła oraz lampki na biurko, instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry-sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych niezbędnych do uprawianej przez ucznia dyscypliny sportu;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w tym opłat za bursę lub internat oraz kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji publicznej; 

4) świadczenia pieniężnego jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej nie jest możliwe lub nie jest celowe w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

2. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku formach.

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 1. odzież i obuwie codziennego użytku;
 2. stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;
 3. sprzęt rehabilitacyjny;
 4. okulary korekcyjne;
 5. obozy i zimowiska rekreacyjne;
 6. opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie;
 7. internet.

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Przyznane stypendium szkolne w formach określonych w katalogu wydatków kwalifikowanych jest realizowane  poprzez zwrot wydatków poniesionych przez wnioskodawców po przedłużeniu imiennych faktur  lub rachunków, dowodów zapłaty oraz zaświadczeń ze szkoły lub innej instytucji realizującej cele o charakterze edukacyjnym, potwierdzających poniesione wydatki.

Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium.

Stypendium wypłacane jest do wysokości kwot, na które wystawiono dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium.

Stypendia szkolne będą wypłacane na rachunek bankowy wnioskodawcy, dwa razy w każdym roku szkolnym. 

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych - w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
 • ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
 • stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
 • koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.

Terminy składania wniosku na stypendium szkolne:

 1. od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 2. od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół,
  w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 3. od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

 • wniosek
 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach.

W przypadku ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej wykorzystuje się aktualną dokumentację zgromadzoną w aktach sprawy tej rodziny w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku szkolnego:

 • wniosek,
 • dokument potwierdzający wystąpienie  zdarzenia losowego.

Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Poświętnem

Formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.

Pomoc materialna dla uczniów

Powrót na początek strony