Informacje dotyczące stypendiów szkolnych

Uczniowie uprawnieni do otrzymywania stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne jest udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne przysługuje:

•  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

•  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych- do ukończenia realizacji obowiązku nauki;

Stypendium nie przysługuje uczniom:

•  klas zerowych;

•  którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Poświętne;

•  którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

•  którzy przerwali naukę.

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego:

Stypendium szkole może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.

Sposób udokumentowania dochodu rodziny:

•  umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

•  emerytura/ renta/ świadczenia przedemerytalne- decyzja z ZUS/KRUS

•  praca za granica/ praca dorywcza- umowa/ oświadczenie;

•  działalność gospodarcza- zaświadczenie z US zawierające informacje o formie opodatkowania, podstawę wymiaru składek, dowód opłacania składek ZUS oraz zaświadczenie o uzyskanych dochodach;

•  świadczenia pomocy społecznej (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy) - decyzja GOPS;

•  alimenty- kserokopia wyroku zasądzającego wysokość alimentów, decyzja z GOPS;

•  gospodarstwo rolne:

- zaświadczenie/ decyzja z Urzędu Gminy Poświętne o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych/

- w przypadku posiadania gospodarstwa położonego poza terenem Gminy Poświętne- zaświadczenie/ decyzja z urzędu gminy na terenie którego położone jest gospodarstwo,

- dzierżawa- umowa/ oświadczenie o wielkości dzierżawionego gospodarstwa.
 

Przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód w wysokości 308 zł.


•  Osoba bezrobotna zobowiązana jest załączyć do wniosku zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości pobieranego zasiłku.


Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o:

•  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

•  składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne;

•  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracownika Urzędu Gminy Poświętne o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

Zasady przyznawania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania;

b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą takich jak: nauka jeżyków obcych, nauka gry na instrumencie muzycznym, kursy komputerowe, zajęcia na basenie oraz inne przedsięwzięcia realizowane przez szkolę jak: wycieczki, wyjazdy do teatru i kina;

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

•  podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego oraz rozwijających zainteresowania;

•  przybory szkolne;

•  plecak szkolny- 1 szt. na rok szkolny;

•  obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego- 2 szt. na semestr;

•  strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego- koszulka, spodenki, getry, spodnie sportowe, bluza sportowa- po 2 szt. na semestr;

•  drukarka- 1 szt. na rok szkolny, papier, tusz do drukarki;

•  laptop, monitor, klawiatura, mysz, oprogramowanie komputerowe, nośniki danych- po 1 sztuce na rok szkolny;

•  instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry;

•  sprzęt sportowy oraz akcesoria sportowe związane z uprawiana przez ucznia dyscypliną sportu;

•  strój kąpielowy na basen, klapki, okulary pływackie, czepek (w przypadku gdy uczeń realizuje zajęcia w ramach programu nauczania);

•  meble (biurko, krzesło, lampka).

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem  nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy pracowników służb społecznych, w tym opłat za bursę lub internat oraz kosztów dojazdu do szkoły środkami telekomunikacji publicznej.

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

•  odzież i obuwie codziennego użytku (kurtka, dżinsy, sweter, bielizna);

•  stroje odświętne;

•  okulary korekcyjne;

•  obozy i zimowiska rekreacyjne, kolonie.

Refundacja kosztów poniesionych przez wnioskodawcę na cele edukacyjne ucznia dokonuje się na podstawie faktur VAT wystawionych na rodzica niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.  Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć faktury osobiście w wyznaczonym w decyzji terminie.

UWAGA!
Istotne jest by np. obuwie i odzież miały adnotację „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, to na odwrocie powinien potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, właściwy opis i podpis.

Powrót na początek strony