Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

INFORMACJA
Wójta Gminy Poświętne w sprawie zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Poświęte

Przedmiot dofinansowania

 1. Przedmiotem dofinansowania będzie zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie Gminy Poświętne z tym , że wydajność oczyszczani nie może przekroczyć 5,0 m3 na dobę.
 2. Dotacja obejmuje również koszty sporządzenia dokumentacji technicznej przedsięwzięcia.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie

 1. Dotacja może być udzielona na podstawie wniosku ( zgodnie ze wzorem który można pobrać w Urzędzie Gminy Poświętne, Poświętne 21, 18-112 Poświętne lub na stronie internetowej gminy ).
 2. Kompletne wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia.
 3. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to wniosek o dofinansowanie muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości, bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli.
 4. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w uchwale Gminy Poświętne dotyczącej zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie komisja powołana przez Wójta Gminy Poświętne.
 5. Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą do przyznania dotacji i podpisania umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
 6. Dotacje przyznawane będą według kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków finansowych  zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy.
 7. Dotacja może być udzielona na budowę oczyszczalni na nieruchomościach, na których budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Zasady i wysokości dofinansowania

 1. Wysokość dotacji to 80% łącznych udokumentowanych kosztów brutto sporządzenia dokumentacji technicznej przedsięwzięcia oraz zakup lub zakup i montaż oczyszczalni, poniesionych po dniu podpisania umowy o udzielnie dotacji, lecz nie więcej niż 10 000,00 zł ( słownie złotych: dziesięć tysięcy).
 2. Dotacja zostanie rozliczona i wypłacona zgodnie z umową o udzielenie dotacji, po zgłoszeniu przez wnioskodawcę Wójtowi Gminy zakończenia budowy oczyszczalni oraz przedłożenie wymaganych w uchwale dokumentów.
 3. Otrzymana dotacja podlega wykorzystaniu i rozliczeniu do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

 

 

 

Powrót na początek strony