Rozpoczęła się rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare Brzozowo- Solniki.

Inwestycja pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo Solniki ” rozpoczęta.

Przekazanie placu budowy wykonawcy robót nastąpiło w dniu 8 maja 2024 r.

Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem możliwość wykonania przyłączy wodociągowych na terenie istniejących w tym rejonie działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz wpłynie pozytywnie na eksploatację systemu wodociągowego w tym rejonie gminy Poświętne poprzez likwidację „ślepej końcówki” rurociągu w miejscowości Brzozowo - Solniki.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego przyczyni się do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną działek przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe oraz poprawi jakość i ciągłość dostarczanej wody. W wyniku realizacji tej inwestycji gospodarka wodociągowa będzie prowadzona w sposób zorganizowany oraz kontrolowany.

Wykonawca robót:

 Firma „BASTEM Marcin Bastek”

Wartość inwestycji:

169 997,00  zł brutto – źródło finansowania – 100% dotacji z budżetu państwa

Zakres wykonanych robót:

-  rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 1377 mb o „bajpas” łączący dwie nitki wodociągu na odcinku Zdrody Stare – Brzozowo Solniki

Rozpoczęcie prac:

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia robót:

 120 dni od dnia podpisania umowy tj. 22 sierpnia 2024 r.

Powrót na początek strony