Nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych 2024r.

Wójt Gminy Poświętne informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym: "Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych”.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych

Wójt Gminy Poświętne informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków dla przedsięwzięć objętych Programem Priorytetowym: "Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowanych w gospodarstwach rolnych”. Celem programu jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1.: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W związku z powyższym, Wójt Gminy Poświętne ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie beneficjenci ww. Działania A1.4.1., którzy złożyli w Urzędzie Gminy Poświętne zgłoszenie odpadów zawierających azbest celem ich odbioru i utylizacji, powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest i którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania obejmuję pokrycie do 100% kosztów związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne, lecz nie może przekroczyć iloczynu 700,00 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

WNIOSKI WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ w Urzędzie Gminy Poświętne do dnia 22 lipca 2024r. 

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • kopię umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania związanego z realizacją Działania A1.4.1. związanego z wymianą pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

  • kopia zgłoszenia odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji, złożonego w Urzędzie Gminy w Poświętnem potwierdzenie rozliczenia i wypłaty środków przez Agencję Restrukturyzacji
    i Modernizacji Rolnictwa na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie pokrycia dachowego z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwie rolnym, w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  • oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dotyczący otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i/lub rybołówstwie

Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na zbieranie, transport i utylizacje wraz z wymaganymi dokumentami jest dostępny w załączeniu poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne pokój nr 6 oraz pod numerem tel. 85 650 13 14 wew. 5.

Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dofinansowania (decyduje stan środków, kolejność złożenia wniosku, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, dodatkowo —stan wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie). Liczba zrealizowanych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia, pochodzących z przyznanej przez WFOŚiGW w Białymstoku dotacji i wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

  

Wójt Gminy Poświętne

Powrót na początek strony