Wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego 2024r.

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

bonEn2024r.png

Od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo:

1) Gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł.

2) oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury!

W sytuacji, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała ww. kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”), z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Bon energetyczny wynosi:

  • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wówczas bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

  • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

  • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie:

od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o bon energetyczny można składać od dnia 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, pocztą lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


WAŻNE:
Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

 

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem
Poświętne 21
18-112 Poświętne

tel. 537 296 838

Powrót na początek strony